Let’s use IDIOMS

Անգլերենի ուսուցչուհի Անժելա Համբարձումյանն առաջարկում է միասին սովորել անգլերեն իդիոմաներ, որոնք կապված են գույների հետ: Նա համախմբել է  նմանատիպ հետաքրքիր արտահայտությունները: Դե’, սովորե՞նք միասին!

Իդիոմաները հաճախ օգտագործվող բառակապակցություններ են կամ լեզվական արտահայտություններ, որոնց իմաստը տարբերվում է ուղիղ, բառային իմաստից։

Յուրաքանչյուր լեզու ունի իր իդիոմաները, որոնք հաճախ օգտագործվում են առօրյա խոսքում՝ տալով նրան հետաքրքիր երանգ և տրամադրություն։

Այսօր մենք կծանոթանանք մի քանի անգլերեն իդիոմաների, որոնք կապված են գույների հետ։ Եկե՛ք փորձենք նրանց հետագայում օգտագործել առօրյա խոսքում։

Colour idioms and their equivalents in Armenian

Այժմ կներկայացնեմ մի քանի իդիոմաներ, որոնք խմբավորված են, որպեսզի ավելի հեշտ լինի նրանց հիշել։ Այս իդիոմաների մեջ կան գույներ։ Նաև կներկայացվեն նրանց հայերեն թարգմանությունները կամ համարժեքները։

BLACK

• Black sheep of the family – ընտանիքի անհաջող անդամ։
• Black sheep of the family – ընտանիքի անհաջող անդամ։
Mother cried out all her tears because of her elder son. He was in prison now. He was the black sheep of the family.
• Black and blue – կապտուկներով պատված լինել
• Black and blue – կապտուկներով պատված լինել
After the boxing match. Jack was all black and blue.
• Be in the black – շահավետ գործ վարել, եկամուտ ստանալ, բանկում հաշիվ ունենալ
• Be in the black – շահավետ գործ վարել, եկամուտ ստանալ, բանկում հաշիվ ունենալ
Inspite of the economical crysis Mr. Brown’s company has always been in the black.
• Blackmail – շանտաժի ենթարկել
• Blackmail – շանտաժի ենթարկել
He manipulated and blackmailed the woman threatening to tell everything to the police.
• Black mood – վատ տրամադրություն
• Black mood – վատ տրամադրություն
After the quarrel with her beloved Janie was in black mood the whole week.
• In black and white – սևով սպիտակին գրված
• In black and white – սևով սպիտակին գրված
They were now divorced, it was written in black and white.
• Black word/look – չար խոսք, հայացք
• Black word/look – չար խոսք, հայացք
All those black words and looks made her so much embarrassed that she was about to cry.

Blue

 • Out of the blue –միանգամայն անսպասելի

Out of the blue I was offered a better job with a salary two times higher.

 • Blue around the gills – սփրթնած երևալ, գունատ լինել

After the long illness she was blue around the gills and couldn’t get out of bed.

 • Blue in the face – անիմաստ չարչարվել

“Blue in the face”, cried out the boy when his sand castle disappeared in the waves.

 • To feel blue – տխուր լինել

The sounds of music coming out through the open window made me feel blue.

 • Sing the blues – կյանքից բողոքել

In the evenings my aunt used to drop in the old pub and sing the blues to the barman.

 • Once in a blue moon – շատ հազվադեպ

Once in a blue moon she got to see him and that was all.

BROWN

 • Browned off – մինչև կոկորդը կուշտ լինել

They are getting browned off by the situation.

GOLDEN

 • Golden opportunity – հիանալի հնարավորություն

She needed a new job and saw moving to New York as a golden opportunity.

Golden rule – ոսկե կանոն

One of the golden rules says; “Do unto others as you would have them do unto you.” Matt.7:12

GREEN

 • Green with the envy – շատ նախանձ լինել

Robin showed that she wasgreen with the envy when she saw Nick talking to another girl.

 • To get the green light – թույլտվություն ստանալ

The boy got the green light at last. His father gave him the keys from the car.

To be green – խակ, անփորձ լինել

Mary is rather green and can’t drive that large car.

PINK

 • In the pink of health – առողջության մարմնացում

It took a few weeks of bed rest, but I’m in the pink of health now.

RED

 • Be in the red – պարտք ունենալ, պարտքի մեջ լինել

I received a bill yesterday. As far as I understand we’re in the red.

 • Catch smb red-handed – հանցանքի վայրում բռնացնել

The thieves were caught red-handed and couldn’t escape.

See red – զայրույթից իրեն կորցնել

The corruption in government is making voters see red.

Hope you enjoy it!